+ 48 668 172 271 (10:00 - 17:00)
» » »

Nawigacja
Aktualnie online
» Go┼Ťci online: 1

» U┼╝ytkownik├│w online: 0
Logowanie
Nazwa u┼╝ytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si─Ö

Nie mo┼╝esz si─Ö zalogowa─ç?
Popro┼Ť o nowe has┼éo
Nawigacja
Z??oty wiek Okinawskiego Karate czIII
Z??oty wiek Okinawskiego Karate czIII

Mark L. Schoene przeprowadzi?? wywiad z mistrzem Anthony Mirakian'em


Okinawa.jpg
Grupa uczni??w w dojo Mistrza Meitoku Yagi na Okinawie w 1950 latach. W pierwszym rz─?dzie, od lewej do prawej znajduj─? si─?: Anthony Mirakian , Tamaki , Mistrz Meitoku Yagi, Yunshun Tamaki i Shosei Shiroma. Stoj─?cy z tylu to: Meitatsu Yagi (trzeci od lewej) i obok niego Shigetoshi Seneha.


Jakie by??o podej??cie wielkiego mistrza Meitoku Yagi do ─?wicze?? na makiwarze ?

Wielki mistrz Yagi uwa??a te ─?wiczenia za najlepsz─? metod─? ─?wiczenia druzgoc─?cego uderzenia. Makiwara znajdowa??a si─? w przedsionku jego dojo. Miejsce to by??o ogrodzone dwumetrowym p??otem, aby nikt nie m??g?? podgl─?da─? treningu. Sta??o tam sze??─? makiwar. Ilo??─? uderze?? mieli??my wykonywa─? wed??ug w??asnego uznania, ale pomimo to ─?wiczyli??my bardzo pilnie. Makiwary znajdowa??y si─? oko??o metra od ogrodzenia. Jeden z uczni??w zwyk?? przywi─?zywa─? patyk do wierzcho??ka ogrodzenia, na kt??rym nast─?pnie zawiesza?? kamie??. Kamie?? ten znajdowa?? si─? oko??o dziesi─?ciu centymetr??w od makiwary. Uderzaj─?c w makiwar─? starali??my si─? poruszy─? kamie??. Je??li si─? to nam udawa??o, przesuwali??my kamie??. Nasze kolejne ciosy musia??y by─? wykonywane ze zwi─?kszon─? si??─?. Czasami wielki mistrz Yagi ─?wiczy?? kr??tkie uderzenia na makiwarze. Kiedy ─?wiczy?? na makiwarze jego stopy by??y ustawione r??wnolegle na przeciwko przyrz─?du. By??a te?? jedna sosnowa makiwara, kt??ra dodatkowo by??a zahartowana. Dzi─?ki temu nie by??a tak gi─?tka jak pozosta??e. Od czasu do czasu ─?wiczy??em na tej makiwarze, ale mia??em problem z jej odgi─?ciem. Kt??rej?? mia??em ochot─? na niej po─?wiczy─?, ale nie mog??em jej znale??─?. Wtedy zauwa??y??em, ??e jest z??amana przy podstawie. Zapyta??em pana Yushun Tamaki, najlepszego ucznia wielkiego mistrza, co si─? sta??o. Wyja??ni?? mi, ??e zesz??ego wieczoru przyszed?? Sensei, aby po─?wiczy─? na makiwarze. Ustawi?? si─? przed makiwar─?, wyda?? z siebie g??o??ne "uch" i uderzy?? w makiwar─? ??ami─?c j─?. Wykona?? cios na odleg??o??─? zaledwie trzech centymetr??w. Po tylu latach nadal si─? zastanawiam w jaki spos??b m??g?? tego dokona─?. Kiedy kilka lat temu odwiedzi?? mnie syn wielkiego mistrza Yagi, Sensei Meitetsu Yagi, w moim dojo w Watertown, powiedzia?? mi, ??e jego ojciec rozwin─??? zdolno??─? wykorzystania si??y wewn─?trznej w stu procentach.

- Czy jest wa??ne aby podczas ─?wicze?? na makiwarze ca??kowicie uodporni─? d??onie na b??l ?

Na niekt??rych starych zdj─?ciach wielkiego mistrza Chojun Miyagi wida─? jak pokazuje on, ??e d??onie nie powinny by─? ca??kowicie uodpornione na b??l. - Mo??na ─?wiczy─? na makiwarze i jednocze??nie mie─? d??onie wra??liwe na b??l. W wi─?kszo??ci makiwar g??ra by??a owini─?ta sznurem wykonanym z ??odyg ry??u. To powodowa??o, ??e sk??ra na kostkach by??a rozcinana, co w konsekwencji prowadzi??o do ogromnej niewra??liwo??ci na b??l. Ale s─? te?? inne sposoby na skonstruowanie makiwary . G??r─? mo??na owin─?─? kocem, sk??r─?, kawa??kiem gumy, czym?? co nie b─?dzie rozcina??o kostek. Mo??na mie─? r─?ce, kt??re wygl─?daj─? normalnie ale s─? w stanie zada─? pot─???ny cios karate. Wielu ludzi ??le pojmuje sens ─?wiczenia na makiwarze. B??─?dnie wi─???─?, ??e celem jest maltretowanie d??oni i wykszta??canie olbrzymiej niewra??liwo??ci na b??l. Tak naprawd─? nacisk powinien by─? k??adziony na wzmocnienie d??oni i nadgarstka aby przy uderzeniu kogo?? pi─???─? nie skrzywi??a si─?. ─?wiczenie na makiwarze wzmacnia prawid??ow─? postaw─?. Je??li twoja postawa jest s??aba, nieprawid??owa to twoje uderzenia te?? takie b─?d─?. W??a??nie makiwara ujawnia takie rzeczy. Nie uderzali??my w makiwar─? tyle samo razy praw─? i lew─? r─?k─?. Powiedziano mi , ??e je??li si─? jest prawor─?cznym to trzeba w makiwar─? uderza─? trzy razy wi─?cej lew─? r─?k─? i odwrotnie , je??li si─? jest lewor─?cznym. Na przyk??ad ja jestem prawor─?czny i je??li uderz─? w makiwar─? pi─?─?set razy praw─? r─?k─? to lew─? musz─? uderzy─? tysi─?c pi─?─?set razy. W ten spos??b rozwija si─? jednakow─? si??─? w obydwu r─?kach.

- Czy podczas ─?wiczenia kata, rozmawiali??cie o znaczeniu ka??dego ruchu i jego zastosowaniu ?

- Bardzo ma??o wiedzieli??my o znaczeniu, a ju?? w og??le nie rozmawiali??my na temat termin??w obowi─?zuj─?cych w kata. Og??lnie rzecz bior─?c bardzo ma??o rozmawiali??my. Nacisk k??adziony by?? na wykonywanie kata, ani??eli na dyskutowanie o nich. Niekt??re proste zastosowania kata by??y dla nas oczywiste. Czasami wielki mistrz Meitoku Yagi prosi?? Yushun Tamaki, aby ten go zaatakowa??. I w ten spos??b demonstrowa?? nam zastosowanie kata. Ale w wi─?kszo??ci zastosowania zosta??y pozostawione dla uczni??w wyobra??ni i ciekawo??ci. To by??o bardzo logiczne, aby zmusza─? uczni??w do my??lenia. Niekt??re techniki w kata s─? oczywiste: uderzanie tutaj, blok tam. Jednak??e wiele zastosowa?? by??o bardzo ci─???ko rozgry??─?. Zdarza??o si─?, ??e karateka wr─?cz b??─?dnie interpretowa?? dane zastosowanie. Czasami jeden ruch mo??e mie─? wiele zastosowa??. Powiedziano mi, ??e chi??scy mistrzowie ukrywali zastosowanie swoich technik, kt??re by??y na wysokim stopniu zaawansowania. Starali si─?, aby inni mistrzowie, ─?wicz─?cy inne style, nie nauczyli si─? ich ukrytych technik walki. Wielki mistrz Yagi zosta?? raz zapytany czy w karate Goju-Ryu by??y jakie?? "Gokui" lub "Hiden" podobnie jak w innych sztukach walki. "Gokui" s─? to sekrety, kt??re mog─? by─? zrozumiane jedynie przez tych, kt??rzy ─?wicz─? od bardzo dawna. "Hiden" s─? to sekrety, kt??re s─? wyjawiane i przekazywane tylko wybranym uczniom. Wielki mistrz powiedzia??, ??e nie istnia??y jako takie "Gokui" i "Hiden" w karate Goju-Ryu. Ale ka??dy kata posiada?? "Nanijru Gokuden", to znaczy sekrety, kt??re mo??na si─? by??o samemu nauczy─?. Mo??na by??o je zrozumie─? jedynie poprzez metod─? pr??b i b??─?d??w. M??wi??, ??e w??a??nie nieustanne pr??bowanie i wysi??ek by??y najwa??niejsze. D??ugie bezustanne pr??bowanie by??o najwi─?kszym sekretem. Uczysz si─? sam, pod nadzorem nauczyciela, krok po kroku poprzez d??ugie i wytrwa??e ─?wiczenia. Zwr??ci?? r??wnie?? uwag─? na pewien szczeg????. Je??li dw??ch uczni??w o ca??kowicie r????nym stopniu zaawansowania zobaczy dan─? technik─? lub zastosowanie, to ka??dy z nich zrozumie to w inny spos??b. Uwa??am, ??e ucze??, kt??ry dopiero ─?wiczy od kilku lat nie powinien si─? przejmowa─? zastosowaniem, ale powinien pracowa─? na podstawami. Dla kogo?? kto trenowa?? o wiele d??u??ej, na przyk??ad osiem czy dziesi─?─? lat, dobrze by by??o, aby pozastanawia?? si─? nad znaczeniem technik kata. Ale nie powinno mu to sp─?dza─? snu z powiek. Bowiem w prawdziwej walce nie liczy si─? ??wiadome zastosowanie lecz spontaniczno??─?, pod??wiadoma, natychmiastowa reakcja.

- Co masz na my??li m??wi─?c to?

- Karate nie jest wy??─?cznie "fizyczn─?" sztuk─? walki. Posiada r??wnie?? elementy duchowe i umys??owe. Filozofia okinawskiego karate, a w szczeg??lno??ci Goju-Ryu, wyznaje, ??e podczas ─?wiczenia cia??a trenuj─?cy r??wnie?? pod??wiadomie ─?wiczy umys??. To jest najwi─?ksze bogactwo, kt??re znajduje si─? w najprawdziwszym karate. Podczas gdy ─?wiczymy nasze cia??o w naturalny spos??b, robimy to samo z naszym umys??em. Dla pocz─?tkuj─?cego wszystkie ruchy s─? mechaniczne i musi je ??wiadomie powtarza─?. ??wiadomo??─? k????ci si─? z pod??wiadomo??ci─?. Ucze?? musi si─? uczy─? poprzez bezustanne powtarzanie. Ucze?? musi pami─?ta─? o pracy n??g, utrzymywa─? prawid??ow─? postaw─?, ramiona musi mie─? skierowane do do??u, musi patrze─? przed siebie i pami─?ta─? o regularnym oddechu. Po dw??ch, trzech latach ruchy przestan─? by─? wykonywane mechanicznie. A po dziesi─?ciu, pi─?tnastu latach b─?d─? one wykonywane bez wysi??ku i automatycznie. Gdyby ucze?? zosta?? zaatakowany, zareagowa??by spontanicznie. Pod??wiadomo??─? przejmie kontrol─? i jego ruchy b─?d─? szybkie jak b??yskawica. Je??li wszystkie ruchy s─? wykonywane ??wiadomie to b─?d─? one powolne i zbyt mechaniczne. W przypadku ucznia, kt??ry jest na wysokim poziomie zaawansowania, nie ma znaczenia czy uderza czy blokuje. Albo te?? broni si─? czy atakuje. Wszystko to stanowi jeden ruch. Jest to dodatkowa umiej─?tno??─?, kt??r─? nabywa si─? po latach trenowania cia??a i umys??u.

- Jak si─? zachowywa?? wielki mistrz Yagi w dojo ? Czy mo??na si─? by??o do niego zbli??y─? ?

- Do pewnego stopnia tak, ale zbyt cz─?sto si─? do niego nie zbli??a??em ze wzgl─?du na szacunek. Kiedy na przyk??ad zada??em pytanie na temat zastosowania, przestawa?? ─?wiczy─? i wo??a?? swojego ucznia Yushun Tamaki, kt??ry wyja??nia?? poszczeg??lne ruchy. Ale zdarza??o si─?, ??e w og??le nie wyja??nia?? i dalej prowadzi?? zaj─?cia. Szanowali??my wielkiego mistrza . Byli??my wobec niego lojalni i bezgranicznie oddani. Pomimo to panowa??a mi─?dzy nami harmoniczna wi─???. Dojo by??o prowadzone do??─? rygorystycznie. W innych dojo mo??na by??o zauwa??y─?, ??e mistrz zachowywa?? dystans mi─?dzy swoj─? osob─? a uczniami. Wszelkie pytania dotycz─?ce kata irytowa??y go.

- Czy ─?wiczyli??cie woln─? walk─? w dojo wielkiego mistrza Meitoku Yagi ?

- Nie. Wielki mistrz Meitoku Yagi by?? i jest nadal przeciwny wolnym walkom w tradycyjnym okinawskim Goju-Ryu karate-do. By??y kiedy?? przeprowadzane eksperymenty w zwi─?zku z tym, ale zosta??y one zaniechane. Chojun Miyagi przesz??o p???? wieku temu sam pr??bowa?? sparingu w wolnym stylu, u??ywaj─?c r????nego rodzaju ochraniaczy. Porzuci?? ten pomys??, gdy?? uwa??a??, ??e nie istniej─? takie ochraniacze, kt??re mog??yby zabezpieczy─? wszystkie obszary energetyczne. Wielki mistrz Meitoku Yagi uwa??a??, ??e karate Goju-Ryu powinno by─? sposobem na ??ycie. Powiedzia??, ??e w karate panuje wyj─?tkowy duch, kt??rego nie mo??na dostrzec w innych sportach. Wielki mistrz Yagi uwa??a??, ??e wolna walka niszczy istot─? karate-do. Praktykuj─?c takie walki, zamienia si─? karate w sport. A prawdziwe karate nie jest sportem. Dlatego wolna walka jest tematem tabu. Ujmuje ona karate-do, wprowadza z??y nastr??j do dojo i krzywdzi uczni??w. Praktykowali??my w dojo wielkiego mistrza Yagi wcze??niej przygotowane, natchnione duchowo kumite, ale nigdy wolnej walki.

- Czy nie uwa??asz, ??e warto mie─? styczno??─? z woln─? walk─?, aby by─? dobrym podczas ewentualnej walki na ulicy. -

Nie . We??my na przyk??ad osob─?, kt??ra pilnie ─?wiczy??a karate przez pi─?─? do dziesi─?ciu lat. Po tak d??ugiej praktyce ucze?? powinien mie─? bardzo dobrze opanowan─? technik─?, refleks i powinien by─? w stanie obroni─? si─? przed napastnikiem. Wolna walka mo??e by─? przeszkod─? w rozwijaniu prawid??owych technik karate. W szczeg??lno??ci w okinawskim Goju-Ryu, gdzie nacisk k??adziony jest na zako??czenie walki ostatecznym druzgoc─?cym ciosem. Walka na ulicach i na ringu znacznie si─? r????ni. Wiele technik jest zabronionych podczas wolnej walki. Poprzez takie restrykcje ─?wicz─?cy jest w pewien spos??b ograniczony, je??li chodzi o wykorzystanie technik. Okinawskie karate powinno by─? ─?wiczone przez ca??e ??ycie. Wielki mistrz Meitoku Yagi nadal ─?wiczy pomimo, i?? sko??czy?? 78 lat. Ucze??, kt??ry cz─?sto uprawia woln─? walk─? prawdopodonie b─?dzie ─?wiczy?? karate przez zaledwie kilka kolejnych lat. Nie zezwalam na woln─? walk─? w moim dojo.

- Czy twoi koledzy, z kt??rymi ─?wiczy??e?? w szkole wielkiego mistrza Yagi, nadal ─?wicz─? ?

- Tak, wielu z nich jest obecnie znakomitymi mistrzami. Najwybitniejszym uczniem mistrza Yagi by?? Yushun Tamaki (9 dan). Ju?? nie naucza w swoim dojo, ale nadal codziennie ─?wiczy. Jest on uciele??nieniem prawdziwego mistrza karate. Jest nies??ychanie zr─?czny i silny, a zarazem uprzejmy, pokorny i pracowity. Kata oraz inne techniki w jego wykonaniu s─? wyj─?tkowe. Synowie wielkiego mistrza Yagi r??wnie?? uczyli si─? w dojo w tym samym czasie co ja. Wtedy m??odszy syn, Meitetsu Yagi mia?? 9 lat, ale pomimo wieku by?? bardzo uduchowionym uczniem. Obecnie ma 9dan'a i jest silnym, zr─?cznym oraz energicznym karatek─?. Jego dojo mie??ci si─? w wiosce Nagata. Kilka lat temu przyby?? do Watertown, ??eby uczy─? w mojej szkole. Moi uczniowie zaznajomili si─? z jego ulubionym angielskim s????wkiem, kt??re znaczy znosi─?, przetrwa─?. Cz─?sto powtarza?? je podczas swoich bardzo wymagaj─?cych trening??w. Starszy syn, Mietatsu Yagi by?? jeszcze nastolatkiem kiedy pierwszy raz z nim ─?wiczy??em. By?? smuk??ym cz??owiekiem, ale jego ruchy by??y p??ynne i silne. Obecnie ma 9 dan i zosta?? og??oszony prezesem Wszystkich Okinawskich Organizacji Goju-Ryu Karate-do w czerwcu 1989 roku. Jest bardzo silnym mistrzem, kt??ry przepi─?knie wykonuje kata. On r??wnie?? odwiedzi?? mnie by naucza─? w moim dojo. Sensei Meitatsu Yagi jest bardzo surowym mistrzem, kt??ry dodatkowo pe??ni funkcj─? g????wnego instruktora w Meibukan Honbu (G????wna kwatera) Dojo w Kume, w Naha na Okinawie oraz jest przewodnicz─?cym Organizacji Okinawskiego Meibukan Goju-Ryu Karate-do. Sensei Meitetsu Yagi jest zast─?pc─?, a prezesem tej organizacji jest wielki mistrz Meitoku Yagi.

Mo??na przeczyta─? wiele sprzecznych informacji na temat ─?wiczenia Sanchin. Inne kata zdaj─? si─? nie sprawia─? tyle problemu. W jaki spos??b zosta??o przedstawione Sanchin na Okinawie ?

- Sanchin jest to kihon kata, podstawowy kata w okinawskim Goju-Ryu. Ma on wiele zastosowa??. Jednym z nich jest wykszta??cenie si??y u ─?wicz─?cego. Wed??ug chi??skich mistrz??w centrum psychiczne cz??owieka znajduje si─? w Tan Tien, miejscu po??o??onym oko??o 4 centymetr??w poni??ej p─?pka. W wielu chi??skich Taoistycznych tekstach punkt ten odnosi si─? do duchowego kot??a. Sanchin wzmacnia ten punkt. Karateka, kt??ry ─?wiczy Sanchin przez wiele lat, rozwinie w sobie ogromn─? si??─? fizyczn─?, dzi─?ki lepszemu przep??ywowi chi. Sanchin uspokoi ucznia, poprawi opanowanie i wzmocni samo kontrol─?. A tak??e u??atwi kontrol─? oddechu i zdolno??─? sprostania przeciwnikowi. Je??li osoba dyszy i traci kontrol─? nad oddychaniem to r??wnie?? traci kontrol─? nad technik─? i samym sob─?. Kolejne zastosowanie Sanchin pozwala na utwardzanie ca??ego cia??a, dzi─?ki dynamicznemu oddychaniu. Pami─?tam pewien pokaz, kt??ry odby?? si─? na Okinawie. Przeprowadzi?? go mistrz, kt??ry mia?? bardzo dobrze opanowany Sanchin. Jego oddech brzmia?? jak ryk lwa i kiedy go wykonywa?? wydala?? przy tym olbrzymi─? si??─?, nie tylko ??yciow─?. Jak si─? p????niej okaza??o by?? mistrzem, kt??ry wy??─?cznie ─?wiczy?? Sanchin kata. Mia?? wtedy oko??o 60 lat, a kata wykonywa?? po osiem razy rano ?? wieczorem przez 35 lat. Wed??ug mnie Sanchin kata jest najwa??niejszym ─?wiczeniem dla karateki, kt??ry chce opanowa─? karate Goju-Ryu. Je??li si─? zaniedbuje Sanchin kata to b─?dzie to mia??o wp??yw na ca??y trening karate Goju-Ryu. Nauczanie Goju-Ryu zosta??o zbudowane na podstawie za??o??e?? Sanchin kata, kt??re m??wi─? o prawid??owym oddychaniu i ─?wiczeniu podbrzusza. W dojo wielkiego mistrza Kanryu Higaonna uczniowie wy??─?cznie ─?wiczyli wy??─?cznie Sanchin kata i podstawowe techniki przez pierwsze trzy cztery lata. Sanchin jest zwykle ─?wiczony w ten spos??b: trzy kroki do przodu i trzy do ty??u, nast─?pnie jeden krok do przodu i jeden do ty??u. W dojo wielkiego mistrza Kanryu Higaonna czasami ─?wiczono w inny spos??b: 15, 20 lub 25 krok??w do przodu i tyle samo do ty??u. Takie ─?wiczenie karate oparte na Sanchin by??o bardzo wymagaj─?ce i wyczerpuj─?ce.

- Czy uwa??asz, ??e osoba ─?wicz─?ca mo??e zrobi─? sobie krzywd─? je??li nieprawid??owo wykonuje Sanchin ?

Tak. Je??li ucze?? nieprawid??owo wykonuje Sanchin mo??e sobie wyrz─?dzi─? krzywd─?. Ucz─?cy si─? musi uzyska─? wskaz??wki bezpiecznego wykonywania tego ─?wiczenia.

- Widzia??e?? jak wielu wielkich mistrz??w wykonuje i uczy Sanchin. Czy kiedykolwiek widzia??e??, ??eby kto?? wykonywa?? kata bez s??yszalnego oddechu ?

Nie, nigdy. Poziom s??yszalno??ci oddechu r????ni?? si─? znacznie. Ale nigdy nie s??ysza??em, ??eby kto?? wykonywa?? Sanchin i nie by??o s??ycha─? oddechu.